facebook
"Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie." (Bł. Matka Teresa z Kalkuty)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -ETAP XV - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Informacja z dnia: 2020-12-21Ogłoszenie nr 769189-N-2020 z dnia 19.12.2020 r.
 

Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum: "Budowa hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą w Chojnicach – Etap XV - roboty wykończeniowe”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum, krajowy numer identyfikacyjny 22011220800000, ul. ul. Wysoka  3 , 89-600  Chojnice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 885 253 659, e-mail poczta@tph.org.pl, faks 52 397 26 04.
Adres strony internetowej (URL): www.tph.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
poczta@tph.org.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
poczta@tph.org.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne oferty należy złożyć lub przesłać na adres Urzędu Pocztowego 2, ul. Towarowa 6, 89-620 Chojnice (gabinet Naczelnika).


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Budowa hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą w Chojnicach – Etap XV - roboty wykończeniowe”
Numer referencyjny: ZP 3/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn. "Budowa hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą w Chojnicach – Etap XV – roboty wykończeniowe”. Zadanie stanowi kontynuację realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa byłego szpitala pulmonologicznego z przeznaczeniem na publiczny zakład opiekuńczo-leczniczy – Hospicjum Stacjonarne TPH” w Chojnicach przy ul. Strzeleckiej 89. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania w przypadku nie otrzymania dofinansowania na realizację zadania. 2. Zakres rzeczowy obejmuje: 1) Dostawę i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych pełnych, jednoskrzydłowych do pomieszczenia gospodarczego pod schodami ewakuacyjnymi. 2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 3) Dostawę i montaż balustrad wewnętrznych, pochwytu wewnętrznego, narożników ochronnych z PCW, poręczy ergonomicznych oraz odbojnic ściennych oraz na drzwiach ze sztywnego PVC i odbojnic ściennych za łóżkami (w zagłówkach łóżek). 4) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem kasetonami o wymiarze 60x60 [cm] 5) Wykonanie gładzi za sufitach podwieszonych z płyt g-k , szlifowanie i malowanie. 6) Roboty przygotowawcze i malarskie. 7) Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej z płyty HPL na pełną wysokość pomieszczenia (pomieszczenie P.18). 8) Wykonanie okładzin podłogowych i ściennych z płytek. 9) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. 10) Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3 cm 11) Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych z ościeżnicami oraz drzwi wewnętrznych roletowych. 12) Dostawę i montaż windy osobowej, przystosowanej do transportu łóżek z trzema przystankami wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń eksploatacyjnych. Dane ogólne: Typ dźwigu - dźwig osobowy . Udźwig 1600 kg / 21 osób Prędkość 1 m/s, wysokość podnoszenia 6.21 m. 13) Dostawę i montaż wycieraczek obiektowych wewnętrznych i zewnętrznych. 14) Dostawę i montaż ławek parkowych, stojaka na rowery oraz altany drewnianej. 15) Wykonanie kompletnego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych wys. 1.50 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,50 m obsadzonych w gniazdach cokołów; słupki ocynkowane i malowane w kolorze zielonym RAL6005, obejmy narożne i przelotowe - ogrodzenie wzdłuż drogi głównej oraz wzdłuż drogi wewnętrznej. Furtka o wym. 100x150 cm z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowana proszkowo w kolorze zielonym. 16) Dostawę i montaż bramy stalowej przesuwnej z wypełnieniem panelami ogrodzeniowym (szerokość 6,20 m w świetle przejazdu)i wraz z kompletną automatyką, w kolorze zielonym. 17) Zmianę funkcji pomieszczeń nr 1.30, 1.31, 1.37, 1.39 , w tym: Wykucie gniazd i bruzd pod nowe nadproża Ułożenie nadproży prefabrykowanych - L19/9 Rozebranie ścianki z silikatu - pod osadzonymi nadprożami Ściany z bloków nie gorszych jak SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) - zamurowanie otworów drzwiowych. Wykonanie tynków gipsowych na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm. 18) Roboty uzupełniające branży sanitarnej: - zaprawienie bruzd , zamurowanie otworów po przewodach instalacyjnych, - przejścia pożarowe rurociągów instalacyjnych oraz obróbka masą p.poż klap pożarowych (przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. do 32 mm, 50 mm, 75 mm i 110 mm), - sterowanie ogrzewania podłogowego - listwy sterowania podłogowego nie gorsze jak typ Danfoss, bezprzewodowe sterujące siłownikami oraz termostatami pomieszczeniowymi. 19) Dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego wraz z panelem zdalnej sygnalizacji pracy. 20) Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych, instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych, 21) Montaż opraw oświetleniowych. 22) Montaż modułów instalacji przyzywowej. 23) Montaż czujników i centrali systemu alarmowego. 24) Montaż czujników systemu SSP.

II.5) Główny kod CPV: 45215200-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45400000-1

45431000-7

45432100-5

45432100-5

45421131-1

45442100-8

45450000-6

45313100-5

45311200-2

31000000-7

34928200-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp do 10% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie podobne dotyczyć może powtórzenia robót budowlanych objętych zamówieniem, które będą stanowić dopełnienie przedmiotu zamówienia, tj. robót z zakresu przedmiotu zamówienia, takich jak np. roboty instalacyjne, tynkarskie,glazurnicze i inne).

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

30.06.2021


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 1,0 mln PLN brutto (w ramach jednego zamówienia).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

b) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
c) wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik 3 do SIWZ, d) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

2. Do oferty należy dołączyć dokumenty: a) tabelę cenową elementów według wzoru Załącznika nr 1a do SIWZ, 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

wydłużony okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej: 1) zmiana terminu realizacji Umowy (nie więcej niż o uzasadniony okres wydłużenia terminu realizacji wynikający z poniższych okoliczności): a) w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością, b) siły wyższej, w tym skutków panującej epidemii, działania na terenie budowy sił natury w postaci niekorzystnych lub nietypowych dla danego okresu warunków atmosferycznych, takich jak wielodniowe ulewy, huragany i tornada dokonujące zniszczeń bezpośrednio w miejscu realizacji robót; wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym w pierwszym dniu ich wstrzymania, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, c) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 2) zmiana wynagrodzenia i warunków płatności w przypadku: a) konieczności udzielenia zamówień podobnych przewidzianych w postanowieniach SIWZ, b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT. c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; w takim wypadku Wykonawca przedstawi szczegółową kalkulację zmiany, a strony podejmą negocjacje w celu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w stopniu niezwiększającym 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.01.2021, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania w przypadku nie otrzymania dofinansowania na realizację zadania.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 Pliki do pobrania:
 Ogłoszenie 25.67 KB
 ZALACZNIKI SIWZ 60.07 KB
 Umowa Zal 5 Etap 15.pdf 331.9 KB
 SIWZ Hospicjum ETAP 15.pdf 715.46 KB
 SST 1.21 MB
 Przedmiar robót TPH całość 406.63 KB
 Przedmiar_TPH_Elektryka 160.41 KB
 PLAN BIOZ 273.4 KB
 Opis_branża_elektryczna 714.59 KB
 A-1 TPH WNETRZE 790.31 KB
 A-0 TPH WNETRZE 939.67 KB
 A-P TPH WNETRZE 189.84 KB
 B 2 opis WYKOŃCZENIE całość 2.49 MB
 Ł- 0 TPH WNETRZE 488.46 KB
 Ł- 1 TPH WNETRZE 683.66 KB
 Ł- P TPH WNETRZE 215.54 KB
 Ł-26 1.07 TPH WNETRZE 338.73 KB
 Ł-27 1.08 TPH WNETRZE 325.37 KB
 Ł-28 1.09 TPH WNETRZE 485.29 KB
 Ł-29 1.12 TPH WNETRZE 543.36 KB
 Ł-30 1.13 TPH WNETRZE 355.14 KB
 Ł-31 1.20 TPH WNETRZE 589.65 KB
 Ł-32 1.22 TPH WNETRZE 423.84 KB
 Ł-33 1.25 TPH WNETRZE 579.73 KB
 Ł-34 1.27 TPH WNETRZE 532.99 KB
 Ł-35 1.32 TPH WNETRZE 603.47 KB
 Ł-36 1.33 TPH WNETRZE 514.58 KB
 Ł-37 1.35 TPH WNETRZE 423.72 KB
 Ł-38 1.38a TPH WNETRZE 558.85 KB
 Ł-39 1.38b TPH WNETRZE 547.4 KB
 Ł-40 P.06 TPH WNETRZE 218.41 KB
 Ł-41 P.09 TPH WNETRZE 188.14 KB
 Ł-42 P.14 TPH WNETRZE 212.33 KB
 Ł-43 P.15 TPH WNETRZE 205.5 KB
 Ł-44 P.16 TPH WNETRZE 195.2 KB
 Ł-45 P.18 TPH WNETRZE 244.44 KB
 Ł-46 P.19 TPH WNETRZE 220.77 KB
 Ł-47 P.24 TPH WNETRZE 175.8 KB
 O-0 TPH WNETRZE oświetl 930.13 KB
 O-1 TPH WNETRZE oświetl 975.84 KB
 O-P TPH WNETRZE oświetl 441.9 KB
 R-0 SYSTEMY ODBOJOWE - PARTER 385.14 KB
 R-1 SYSTEMY ODBOJOWE - PODDASZE 929.63 KB
 Informacja z otwarcia ofert Hospicjum XV 80.21 KB
Array ( [count] => 1 )