facebook
"Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie." (Bł. Matka Teresa z Kalkuty)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE XIII ETAP
Informacja z dnia: 2020-04-23

 

Ogłoszenie nr 534010-N-2020 z dnia 2020-04-23 r.

 

Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa

byłego budynku szpitala pulmonologicznego z przeznaczeniem

na publiczny zakład opiekuńczo-leczniczy  HOSPICJUM STACJONARNE TPH”

w Chojnicach,  przy ul. Strzeleckiej 89 – ETAP XIII”.

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum, krajowy numer identyfikacyjny 22011220800000, ul. ul. Wysoka  3 , 89-600  Chojnice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 885 253 659, e-mail poczta@tph.org.pl, faks 52 397 26 04.
Adres strony internetowej (URL): www.tph.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.tph.org.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne oferty należy złożyć lub przesłać na adres Urzędu Pocztowego 2, ul. Towarowa 6, 89-620 Chojnice (gabinet Naczelnika).5. Otwarcie ofert jest jawne, jednak bez możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert. 6. Przeprowadzenie sesji otwarcia ofert nastąpi poprzez relację na żywo, która będzie widoczna na portalu społecznościowym facebook, na koncie użytkownika: Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach, co w sposób wystarczający wypełni zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy Pzp.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa byłego budynku szpitala pulmonologicznego z przeznaczeniem na publiczny zakład opiekuńczo-leczniczy HOSPICJUM STACJONARNE TPH” w Chojnicach, przy ul. Strzeleckiej 89 – ETAP XIII”.
Numer referencyjny: ZP1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa byłego budynku szpitala pulmonologicznego z przeznaczeniem na publiczny zakład opiekuńczo-leczniczy HOSPICJUM STACJONARNE TPH” w Chojnicach, przy ul. Strzeleckiej 89 – ETAP XIII”. 2. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: 2.1. BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 1) Schody ewakuacyjne zewnętrzne. 2) Rampa od strony Lasku miejskiego. 3) Elewacja budynku. 4) Balustrady zewnętrzne i zadaszenia.             5) Stolarka. 2.2. BRANŻA DROGOWA 1) Murki oporowe. 2) Opaska wokół budynku. 3) Nawierzchnia chodników i podjazdu z kostki bezfazowej. 4) Nawierzchnia dróg i podjazdu z kostki betonowej bezspoinowej 5) Obrzeża i krawężniki betonowe 6) Balustrada dla osób niepełnosprawnych przy podjeździe. 2.3. MAŁA ARCHITEKTURA 2.4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 1) Izolacje poziome pomieszczeń mokrych 2) Ściany 3) Posadzki 2.5. BRANŻA ELEKTRYCZNA 1) Zasilanie obiektu 2) Agregat prądotwórczy 3) Wyłącznik p.poż. 4) Rozdzielnice 5) Montaż i podłączenie urządzeń wentylacji 6) Linia kablowa oświetlenia zewnętrznego, słupy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe 7) Montaż opraw oświetleniowych 8) Instalacja monitoringu 3. Zadanie realizowane będzie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Projektową ARCHISTYL Kornelia Żywicka z siedzibą w Chojnicach. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z: a) ostateczną decyzją - pozwoleniem na budowę nr AB.6740.1.423.2013 z dnia 25 lipca 2013 r.; znak. AB.6740.1.423.2013, wydaną przez Starostę Chojnickiego. b) projektem budowlanym i dokumentacją wykonawczą, c) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, d) postanowieniami SIWZ wraz z modyfikacjami i odpowiedziami na pytania, e) harmonogramem rzeczowo-finansowym, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, stanowił będzie Załącznik nr 1 do umowy. 5. Dokumentacja ta stanowi też podstawę do wyliczenia ryczałtowej ceny oferty na wykonanie całości zadania, przy czym udostępnione przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy. 6. Szczegółowy opis, ilość i wymagania, co do przedmiotu zamówienia zawarte są w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego. 7. Dokumenty załączone do SIWZ należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu robót ani do zmiany sposobu ich wykonania. 8. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumentami wchodzącymi w skład dokumentacji, będzie miała zastosowanie następująca hierarchia ważności dokumentów pod względem formalnoprawnym: a) Dokumentacja wykonawcza, jako nadrzędny w zakresie zaprojektowanych rozwiązań, w tym materiałów i urządzeń, z uwzględnieniem warunków równoważności dopuszczonych postanowieniami SIWZ. b) STWiORB. c) Projekt budowlany. Załączony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. 9. Ewentualnie zawarte w projekcie nazwy materiałów, urządzeń ich typy i pochodzenie podano jako przykładowe, będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard techniczny i estetyczny. Mają one jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego i nie są dla Wykonawców wiążące. W realizacji można stosować materiały i urządzenia innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższają, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Parametry jakie musi spełnić urządzenie równoważne zostały opisane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy. 10. Zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw, przenoszących te normy. W przypadku odniesienia się w Opisie Przedmiotu Zamówienia do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca ma obowiązek, na etapie realizacji zamówienia, posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 11. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych i programem zapewnienia jakości. 12. Zamawiający dołożył należytej staranności w celu dokonania opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy. Ewentualne występujące w opracowaniach znaki towarowe określające nazwy, typy i pochodzenie produktów, patenty, nie są dla Wykonawców wiążące. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego, a wykonawca może do oferty przyjąć materiały i wyposażenie równoważne. 13. Zamawiający nie uzna za urządzenie równoważne, spełniające wymagania określone dokumentacją projektową i STWiORB, żadnych rozwiązań prototypowych. 14. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 1) Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów: a) uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badań itp., niezbędnych do należytego wykonania robót, b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, c) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, d) pomiarów, badań i sprawdzeń, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, e) innych opracowań, prac i badań wymaganych dokumentacją projektową. Wymienione wyżej dokumenty sporządzane będą w wersji papierowej i elektronicznej w programach: dwg, dxt, doc, Pdf, xls. 2) Obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót budowlanych oraz poniesienie kosztów z tym związanych, 3) Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz poniesienie kosztów z tym związanych wraz z utrzymaniem w czystości dróg po których poruszają się pojazdy budowy. 4) Zamontowanie liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienie kosztów z tym związanych wraz z zapłatą za energię, wodę i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywanie prób i prób końcowych, 5) Wywóz nadmiaru ziemi lub dowóz ziemi wraz z jej zakupem, jeżeli taka konieczność wystąpi (ewentualna wymiana gruntów lub ich zagęszczenie). 6) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz poniesienie kosztów z tym związanych, 15. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie oferty. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizytacji terenowej przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie poniesie Wykonawca. 16. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na warunkach określonych we Wzorze umowy, na okres podany w formularzu oferty. 17. Zamawiający, w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) osoby fizyczne wykonujące czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych -ziemnych, montażowych, układaniem sieci sanitarnych, spawaniem, wykonywaniem robót drogowych, montażowych. 18. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 19. Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie oraz operatorów sprzętu budowlanego, wykonujących prace na zasadzie samozatrudnienia. 20. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 17 powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 21. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana (za wyjątkiem imion i nazwisk), w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018, poz.1000). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dodatkowo Wykonawca winien określić rodzaj czynności wykonywanych przez wskazaną osobę. 22. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 17 powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we Wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 16 powyżej czynności. 23. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 24. Przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 25. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TPH Chojnice. b) Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Prezes Małgorzata Kaczmarek. c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. nazwą „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa byłego budynku szpitala pulmonologicznego z przeznaczeniem na publiczny zakład opiekuńczo-leczniczy HOSPICJUM STACJONARNE TPH” w Chojnicach, przy ul. Strzeleckiej 89 – ETAP XIII”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwana dalej „ustawą Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

II.5) Główny kod CPV: 45215200-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45443000-4

45442100-8

45247240-4

45450000-6

45233200-1

45311200-2

45421100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp do 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie podobne dotyczyć może powtórzenia robót budowlanych objętych zamówieniem, które będą stanowić dopełnienie przedmiotu zamówienia, tj. robót z zakresu przedmiotu zamówienia, takich jak np. drogi, chodniki, odwodnienia, roboty instalacyjne, roboty elewacyjne, malarskie i inne). Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego - zalecenia Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wniosek Wykonawcy robót itp.). Wysokość wynagrodzenia za realizację zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego (tj. w oparciu o stawki cenowe oferty wybranej w przetargu). W przypadku braku pozycji tożsamych, ceny za poszczególne asortymenty prac zostaną ustalone podczas negocjacji stron, a następnie weryfikacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-08-15


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w ramach jednego zamówienia co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu szpitalnego, domu opieki, pomocy społecznej lub hospicjum o wartości nie mniejszej niż 1,0 mln PLN brutto. (Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu BZP). b) Skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: (1) Kierownik Budowy, posiadający następujące doświadczenie i uprawnienia: - co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy, w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu szpitalnego, domu opieki, pomocy społecznej lub hospicjum, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, (2) Kierownik Robót Drogowych posiadający następujące doświadczenie i uprawnienia: - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp na wezwanie Zamawiającego, złoży odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

6. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności składając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru na Załączniku nr 6 do SIWZ. 8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. W związku z powyższym Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ dotyczące tych podmiotów oraz dokument wymieniony w pkt. 4 niniejszego Rozdziału. 9. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 6 powyżej. 11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 12. Podwykonawcy. 1) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 2) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty budowlane a także zawiadamiał i przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, przed rozpoczęciem robót przez podwykonawcę, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. V powyżej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 6 powyżej wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 14. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 15. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 17. Dokument, o których mowa w ust. 16 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 18. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 16 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 19. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 20. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 21. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) . W takiej sytuacji zaleca się aby Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty czy oświadczenia się znajdują.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

wydłużenie okresu gwarancji

30,00

doświadczenie kierownika budowy

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej: 1) zmiana terminu realizacji Umowy (nie więcej niż o uzasadniony okres wydłużenia terminu realizacji wynikający z poniższych okoliczności): a) w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością, b) siły wyższej, w tym wystąpienia epidemii, działania na terenie budowy sił natury w postaci niekorzystnych lub nietypowych dla danego okresu warunków atmosferycznych, takich jak wielodniowe ulewy, huragany i tornada dokonujące zniszczeń bezpośrednio w miejscu realizacji robót; wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym w pierwszym dniu ich wstrzymania, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, c) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 2) zmiana wynagrodzenia i warunków płatności w przypadku: a) konieczności udzielenia zamówień podobnych przewidzianych w postanowieniach SIWZ, b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT. c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; w takim wypadku Wykonawca przedstawi szczegółową kalkulację zmiany, a strony podejmą negocjacje w celu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w stopniu niezwiększającym 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-12, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 Pliki do pobrania:
 SIWZ Hospicjum ETAP 13 Elewacja 743.59 KB
 ZALACZNIKI SIWZ 193.5 KB
 UMOWA załącznik nr 5 648.57 KB
 Hospicjum TPH-opis branża architektoniczna 1.29 MB
 Hospicjum TPH-opis branża konstrukcyjna 2.5 MB
 hospicjum.konstr.proj.bud.A3 2.09 MB
 hospicjum.konstr.proj.bud.A4 3.63 MB
 RYS.1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU-wykonawczy 742.41 KB
 E1 956.6 KB
 E2 758.25 KB
 E3 742.23 KB
 E4 831.53 KB
 E5 926.29 KB
 E6 208.49 KB
 E7 204.37 KB
 E8 213.5 KB
 E9 154.04 KB
 E10 792.26 KB
 E11 609.67 KB
 E12 652.55 KB
 E13 434.03 KB
 E14 354.37 KB
 E15 256.93 KB
 E16 303.35 KB
 E17_1 207.41 KB
 E17_2 159.75 KB
 E17_3 161.32 KB
 E18 293.68 KB
 E19 272.92 KB
 E20 228.39 KB
 E21 237.87 KB
 Hospicjum TPH-opis branża elektryczna 4.12 MB
 SPIS TREŚCI cz. 1 (2) 123.37 KB
 hospicjum.konstr.proj.bud.A3 2.09 MB
 hospicjum.konstr.proj.bud.A4 3.63 MB
 RYS.1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 742.41 KB
 W-1 ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA 315.99 KB
 W-2 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA 350.18 KB
 W-3 ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA 319.51 KB
 W-4 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA 372.56 KB
 W-5 ELEWACJE 380.04 KB
 W-6 ZESTAWIENIE STOLARKI 74.01 KB
 W-7 ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI 78.77 KB
 W-10 SCHODY ZEWNĘTRZNE 1 97.15 KB
 W-11 SCHODY ZEWNĘTRZNE 2 97.01 KB
 2 WYKOŃCZENIE parter POM SANITARNE 9 cieplej OK (3) 785.58 KB
 hospicjum.konstr.proj.bud.A4 3.63 MB
 L-0 RZUT PARTERU 488.63 KB
 L-1 0.04 ZMYWALNIA 238.04 KB
 L-4 0.07 TLENOWNIA 73.48 KB
 L-5 0.08 ZAPLECZE KUCHENNE 184.74 KB
 L-6 0.13 LAZIENKA LEKARZY ciepłe 268.23 KB
 L-7 0.14 PRZEDSIONEK ciepłe ok 222.95 KB
 L-8 0.15 POM PORZĄDKOWE 201.81 KB
 L-9 0.16 WC ciepłe 365.27 KB
 L-10 0.20 WC DLA ODWIEDZAJĄCYCH ciepłe ok 133.55 KB
 L-11 0.25 LAZIENKA P ciepłe 276.94 KB
 L-12 0.29 LAZIENKA P ciepłe 277.48 KB
 L-13 0.31 BRUDOWNIK ok 224.23 KB
 L-14 0.33 LAZIENKA PIELEGNIAREK ciepłe 116.92 KB
 L-15 0.36 LAZIENKA P ciepłe 297.02 KB
 L-16 0.39 LAZIENKA P ciepłe 296.68 KB
 L-17 0.42 LAZIENKA P ciepłe ok 297.78 KB
 L-18 0.45 LAZIENKA duża ciepłe 413 KB
 L-19 0.49 LAZIENKA P ciepłe 290.3 KB
 L-20 0.53 LAZIENKA P ciepłe ok 290.52 KB
 L-21 0.55 LAZIENKA P ciepłe ok 294.33 KB
 L-22 0.58 LAZIENKA P ciepłe ok 309.02 KB
 L-23 0.60 BRUDOWNIK 227.5 KB
 L-24 0.63 LAZIENKA PIELEGNIAREK ciepłe ok 285.77 KB
 L-25 0.65 LAZIENKA P ciepłe ok 290.4 KB
 SST 1.21 MB
 TPH plan BIOZ 273.4 KB
 Przedmiar -Branża elektryczna 185.05 KB
 Przedmiar TPH__ELEWACJA+DROGI+STOLARKA_ZEW._ 390.99 KB
 1 opis ZESTAWIENIE SPECYFIKACJA elewacja drogi_stolarka 14 (2) 1.71 MB
 Przedmiar TPH ELEWACJA+DROGI+STOLARKA ZEW. 390.99 KB
 DECYZJA HOSPICJUM 502.9 KB
 Informacja z otwarcia ofert 2.53 MB
Array ( [count] => 1 )