facebook
"Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie." (Bł. Matka Teresa z Kalkuty)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE II ETAP
Informacja z dnia: 2015-04-08

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane:

"ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BYŁEGO BUDYNKU SZPITALA PULMONOLOGICZNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY - HOSPICJUM STACJONARNE TPH" W CHOJNICACH PRZY ULICY STRZELECKIEJ 89  -  II ETAP.

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.tph.org.pl


Chojnice: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa byłego szpitala pulmonologicznego z przeznaczeniem na publiczny zakład opiekuńczo-leczniczy - Hospicjum Stacjonarne TPH w Chojnicach przy ul. Strzeleckiej 89- II ETAP
Numer ogłoszenia: 78874 - 2015; data zamieszczenia: 08.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum , ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 885 253 659, faks 52 397 26 04.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tph.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa byłego szpitala pulmonologicznego z przeznaczeniem na publiczny zakład opiekuńczo-leczniczy - Hospicjum Stacjonarne TPH w Chojnicach przy ul. Strzeleckiej 89- II ETAP.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia II ETAPU obejmuje wykonanie stanu surowego parteru budynku, w tym podkłady ściany słupy strop belki żelbetowe schody. Wartość szacunkowa ca 400 000 PLN.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 200.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto polegające na wykonaniu robót budowlanych na obiekcie szpitalnym, domu pomocy społecznej lub hospicjum, zrealizowanych w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych; Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a), b) siwz;
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz;
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia w tym zakresie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a), c) i d) siwz; Uwaga! Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 ze zm).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotów;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 7 do siwz. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach o których mowa w § 62 wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tph.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum, 89-600 Chojnice, ul. Wysoka 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2015 godzina 11:45, miejsce: Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum, 89-600 Chojnice, ul. Wysoka 3 (pokój nr 213).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowywany jest ze środków publicznych, przyznanych przez Gminę Miejską Chojnice..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePliki do pobrania:
 SWIZ 974.47 KB
 załączink nr 1 - Formularz ofertowy 53 KB
 załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp 44.5 KB
 załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 43 KB
 załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych 50.5 KB
 załącznik nr 5 - Wykaz osób wraz z oświadczeniem dot. uprawnień osób wymienionych w wykazie 50.5 KB
 załącznik nr 6 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej 68.5 KB
 załącznik nr 7 - Wzór umowy 847.37 KB
 załącznik nr 8 - Konstr.proj.bud.A3 2.09 MB
 załącznik nr 8 - Opis techniczny 3.63 MB
 załącznik nr 8 a) Projekt zagosp. terenu 17.81 MB
 załącznik nr 8 b) BIOZ Hospicjum 273.4 KB
 załącznik nr 8 c) i d) Architektura 1.52 MB
 załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna 1.21 MB
 załącznik nr 10 - Przedmiar parter 141.97 KB
 PYTANIA I ODPOWIEDZI 15.54 KB
 Hos PB co_ct_wl_wew parter 03 06 2013 3.53 MB
 Hos PB gaz_wew_parter 03 06 2013 747.53 KB
 Hos_PB_wodkan_wew_parter_WK02_03.06.13 6.84 MB
 Hospicjum_podposadzkówka część II Przedmiar 24.45 KB
 TPH kominy przedmiar 65.54 KB
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 778.98 KB
Array ( [count] => 1 )